قدیمی ترین شهر های دنیا

قدیمی ترین شهر های دنیا عبارتند از :

دمشق، سوریه در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

اورشلیم، رژیم صهیونیستی در سال ۲۸۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

آتن، یونان در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

حلب، سوریه در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

تب، یونان در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

بنارس، هند در سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

تایر، لبنان در سال ۲۷۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

شوش، ایران در سال ۴۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

صیدا، لبنان در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

پلوودیو، بلغارستان در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

لارناکا، قبرس در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

کرکوک، عراق در سال ۲۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

اریحا، کرانه باختری رود اردن٬ فلسطین در سال ۹۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

غازی عینتاب، ترکیه در سال ۳۶۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

فیوم، مصر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

بابلوس، لبنان در سال ۵۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

بیروت، لبنان در سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

بلخ، افغانستان در سال ۱۵۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

اربیل، عراق در سال ۲۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

کادیس، اسپانیا در سال ۱۱۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است .

قدیمی ترین شهر های دنیا

مطالب مرتبط