رنگین ترین شهرهای دنیا

مروارید ریورا یا پنج دهکده ،ایتالیا مجموعه ای از پنج دهکده که حتی به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شده است به نام مروارید ایتالیا شهرت یافته اند .   جیپور، هند در...