مکان های مذهبی گردشگری شیراز

آستان مقدس حضرت شاه چراغ(ع) : شاه‌چراغ آرامگاهی است در شیرازکه بنا بر اعتقاد شیعیان احمد بن موسی کاظم، پسر ارشد امام موسی کاظم و همچنین محمد بن موسی، برادران امام رضا، در آن...