کاخ ملکه مادر در چالوس

کاخ ملکه مادر در مجاورت شهر چالوس در روستای مازو پشته، ابتدای جاده زوات و در ابتدای کمربندی نمک آبرود در کنار جنگل احداث شده است. این کاخ که از بناهای دوره پهلوی دوم...