باغ گلشن طبس

باغ گلشن طبس  در شهر کويری شمال شرقي استان يزد و در بستر شهری و در انتهای شرقی خيابان گلشن طبس و بوسيله ميرحسن خان، سومين حاكم طبس، از سلسله خوانينی که به وسيله...