آبشار اخملد

آبشار اخملد از آبشارهای استان خراسان رضوی در شهرستان چناران در ۸۵ کیلومتری شمال غرب مشهد و ۲۴ کیلومتری چناران روبه کوههای بینالود و در دو کیلومتری روستای اخلمد قرار دارد. این آبشار از...