هتل سورینت مریم قشم

هتل سورینت مریم قشم ، یکی از هتل های گروه هتل های سورینت وابسته به هلدینگ توسعه سورینت قشم است. هدف ورویکرداصلی گروه هتل های سورینت ارتقاء کیفیت در صنعت هتلداری براساس استانداردهای جهانی و...