میدان نقش جهان اصفهان

میدان نقش جهان جاذبه گردشگری اصفهان به دستور شاه عباس صفوی در سال­های ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۶ هجری یکی از بزرگترین و زیباترین میادین جهان در اصفهان ساخته شد . میدان نقش جهان اصفهان مستطیل...