رود میسیسیپی در آمریکا

رود میسیسیپی (Mississippi River) بزرگ‌ترین رود و حوزه آبریز در آمریکای شمالی و چهارمین رود بلند دنیا می باشد. رودخانه می سی سی پی رودخانه ای که در خلاف مسیر خود حرکت کرد ....