عوارض خروج از کشور

تمامی مسافرینی که قصد خروج از کشور دارند، در هر سن و سالی که باشند حتی اگر سنی زیر دو سال داشته باشند، باید مبلغی را به عنوان عوارض خروج از کشور نزد بانک...