پارک شهر بچه ها دبی

یکی از مکان هایی که در دبی توسط خانواده هایی که به همراه خود کودک دارند بسیار مورد استقبال قرار می گیرد پارکی است که مخصوص بچه ها ساخته شده است. پارک شهر بچه...