باغ قدمگاه نیشابور

 باغ قدمگاه در زمان شاه عباس اول صفوی احداث شده است و به دستور وی ۲۸ درخت كاج نیز در آن زمان در آن كاشته شده است . پایان ساختمان بقعه ی قدمگاه و...