پُل شیطان

پُل شیطان (Devil’s Bridge) عبارتی است برای اشاره به گونه‌ای از پُل‌های قدیمی که در باور عامه به وسیلهٔ  شیطان ساخته شده‌اند یا شیطان در ساختن آن‌ها نقش داشته‌است و یا در برخی موارد...