موزه های بی نظیر در دنیا

در این مطلب مجموعه از موزه ها در سراسر جهان که از نظر معماری و طراحی برتری دارند جمع آوری شده است . موزه تاریخ آلمان، برلین وقایع کشور آلمان و نیز تاریخ مشترک...