دیدنی های شهر تبریز

یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی ، تبریز است که سومین شهر بزرگ ایران پس از تهران و مشه است. تبریز بزرگترین شهر در منطقه ی شمال غرب ایران است...