مجوز آژانس هواپیمایی

مجوز آژانس هواپیمایی به مجوز بند الف و مجوز بند ب معروف است  . شما با گذراندن مراحل آیین نامه دفتر نظارت می توانید مجوز خود را واگذار به شخص دیگر و همچنین برای...