مهمترین بناهای تاریخی چند هزارساله ی ایرانی

 آثار های باستانی که اغلب در ایران و دیگر مناطق دنیا دیده می شوند نهایتا دارای دو تا ۵ قرن قدمت باشند. به ندرت می توانید بنایی تاریخی با قدمت بیش از یک یا...