اخذ ویزای تایوان

جمهوری چین که امروزه با نام های مختلفی همچون تایوان ، نیز شناخته می شود.کشوری در شرق آسیا می باشد که از مجموعه جزایری کوچک تشکیل شده است.از منظر تقسیمات کشوری در قرون گذشته...