مساجد شناور توریستی در جهان

در تمام کشورهای مسلمان و حتی کشورهایی که پیرو مذاهب دیگری هستند مساجد مختلفی جهت عبادت ساخته شده اما در برخی مناطق جهان به منظور جذب گردشگر و توریست خارجی اقدام به کار متفاوتی...