گالری تریتیاکف مسکو

یکی از بزرگ ترین موزه های هنری جهان با گنجینه ای از تابلوهای نقاشی با ارزش در سمت راست رود مسکو، نزدیکی میدان سرخ، که ساختمان نسبتاً کوتاهی می باشد. این گنجینه ی هنری...