ماه رمضان در سایر کشورها

امسال ماه رمضان تابستان را میهمان خود کرده است، با قرار گرفتن رمضان در تابستان سفرهای تابستانی نیز تغییر کرده و باید به کشورهایی سفر کرد که با مذهب شیعه آشنایی داشته باشند ....