کارمل کالیفرنیا شهری با خانه های عروسکی

در یکی از شهرهای کالفرنیا در جزیره ی مونتری در شهر کارمل کالیفرنیا آمریکا ,خانه هایی وجود دارد که شبیه به داستان های عروسکی می باشند و خانه هایی در این شهر ساخته شده...