دیدنی های گیلان قلعه رودخان

قلعه ی تاریخی رودخان در دل جنگل قرار گرفته است و در دوره ی سلجوقیان تجدید بنا شده است و از پایگاه های مبارزاتی اسماعیلیان بوده است. بر سر در ورودی قلعه ی رودخان...