اطلاعات توریستی ترکیه

ترکیه را اگر بخواهیم برای شما از اطلاعات عمومی این کشور بگویم که در جهان در رتبه سی و پنجمین کشور جهان محسوب می گردد.ترکیه که بین دو قاره آسیا و اروپا می باشد...