گردشگری در جزیره خصوصی نکر

گردشگری در جزیره خصوصی نکر جزیره ۳۰ هکتاری نکر متعلق به ریچارد برانسون که در سال ۱۹۷۹ به ارزش ۱۸۰ هزار پوند به شرط احیای جزیره به وی واگذار شد، اکنون به قیمت شبی...