دیدنی های شفشاون در مراكش

کشور مراکش شهر زیبای توریستی به نام شفشان دارد که بیشتر گردشگران اسپانیایی و فرانسویان به این شهر توریستی سفر میکنند زیرا این شهر بیشتر از رنگ ابی می باشد ,اینگونه که تمام خیابان...