آبشار ورسک پل سفید

جاذبه گردشگری آبشار ورسک پل سفید از تهران به سمت شمال حرکت می کنیم پس از عبور از فیروزکوه و گردنه گدوک و عبور از تونل و رسیدن به پل راه آهن بر روی...