مکان تاریخی مسکو به نام میدان سرخ

قلب شهر مسکو و نماد کشور روسیه میدان سرخ است که از مشهورترین میدان های جهان، به شمار می رود. مشخصاتش در سند مربوط به این میدان که در شهرداری مسکو نگهداری می گردد، چنین...