خیابان شانزلیزه پاریس

یکی از معابر اصلی شهر پاریس ، خیابان اعیان نشین شانزلیزه است که در منطقه ی ۸ پایتخت فرانسه قرار گرفته است. فرانسوی ها به خیابان شانزلیزه زیباترین خیابان جهان می گویند. خیابان شانزلیزه...