منارجنبان اصفهان

جاذبه تاریخی گردشگری منارجنبان اصفهان یکی از بناهای تاریخی معروف اصفهان منارجنبان اصفهان است و بقعه ‏اى می باشد كه بر مزار یکی از زهاد و صُلحاى معروف قرن هشتم هجرى به نام عمو...