قدیمی ترین شهر های دنیا

قدیمی ترین شهر های دنیا عبارتند از : دمشق، سوریه در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است . قدیمی ترین شهر های دنیا اورشلیم، رژیم صهیونیستی در سال ۲۸۰۰ پیش از میلاد مسیح...