باغ اکبریه بنای تاریخی بیرجند

باغ اکبریه چند بخش است که کهن ترین آن، عمارت دو طبقه ی حشمت الملک در انتهای شرقی این باغ است. عمارت و باغ اکبریه، بنای تاریخی شهر بیرجند است. باغ اکبریه در زمان...