معروفترین مکان فسیل شناسی در مصر

آثار تاریخی مصر دره نهنگ ها مشهور ترین مکان فسیل شناسی مصر سرزمین باستانی که تاریخ و آثار زیاد برجای مانده از دوره های مختلف را در خود دارد یکی از مشهور ترین مکان...