سفر به تاجیکستان

      کشور تاجیسکتان که در قدیم جزوه ایران بوده را برای شما معرفی میکنیم.این کشور که لهجه ای شبیه به افغان و فارسی دری دارند و این کشور از جنوب با افغانستان...