معرفی عمارت بادگیر در کاخ گلستان

معرفی بناهای کاخ گلستان عمارت بادگیر

سومین بنای کاخ گلستان از حیث قدمت پس از ایوان تخت مرمر و عمارت الماس بنای عمارت بادگیر در کاخ گلستان می باشد که این عمارت در دوره فتحعلی شاه قاجار و به تاریخ ۴-۱۲۲۲ ه.ق / ۸-۱۱۸۶ ه.ش و به دست معماران ایرانی حاج میرزا جعفر خان تبریزی و عبدالله خان معمار باشی ساخته شده است.

البته در دوره ناصرالدین شاه بنای عمارت بادگیر در کاخ گلستان به دست معمار حاج علی خان حاجب الدوله مورد بازسازی قرار گرفت و شکل امروزی آن حاصل تغییرات و بازسازی هایی می باشد که در طول زمان در این عمارت رخ داده است . چگونگی بعضی از این تغییرات را می توان با مقایسه تابلوهای آبرنگ بسیار زیبائی که محمود خان ملک الشعراء در سالهای ۱۲۷۸ و ۱۲۸۱ ه.ق از این عمارت نقاشی کرده بود و عکسهائی که بعد ها از آن گرفته شده است جستجو نمود .

معرفی بناهای کاخ گلستان عمارت بادگیر

عمارت بادگیر درواقع تالار شاه نشین بزرگی است که از دو گوشواره ، دو هشتی و یک حوضخانه که در حال حاضر به موزه عکسخانه مبدل شده و چهار بادگیر تشکیل شده است .

ارسی ها ، ستونها ، دیواره ها و سقف تماما پوشیده شده با نقاشی و زرنگاری و آینه کاری و گچ بری و منبت کاری و مرمر عمارت بادگیر در کاخ گلستان ، این عمارت را به یکی از تالارهای پر کار و زیبا و جالب عمارت سلطنتی قدیم تبدیل کرده است .

معرفی بناهای کاخ گلستان عمارت بادگیر

مهمترین واقعه تاریخی رخ داده در عمارت بادگیر در کاخ گلستان مربوط به تاجگذاری مظفرالدین شاه در سال ۱۳۱۳ ه.ق / ۱۲۷۴ ه.ش می باشد .

در پائیز ۱۳۸۳ ه.ش بنای عمارت بادگیر بعد از مرمت و بازسازی جهت بازدید عموم گشایش یافت .

مطالب مرتبط