خانه تاریخی مشروطه در تبریز

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه امضا شد و آنچه که از مشروطه در کتاب های تاریخی نام برده می شود مجاهدت‌های ستارخان و باقرخان در تبریز می باشد .

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

به پاس مجاهدت‌های ستارخان و باقرخان در تبریز خانه‌ای به نام خانه مشروطه با مساحت ۱۳۰۰ متر مربع و در دو طبقه ساخته شد .

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

بنای خانه تاریخی مشروطه در تبریز توسط «حاج ولی معمار» طراحی و ساخته شده که در این خانه مجسمه سران مشروطه و اشیای از آن دوران به نمایش گذاشته شده است .

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

خانه تاریخی مشروطه در تبریز به شماره ۱۱۷۱ در سال ۱۳۵۴ خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

جاذبه های گردشگری تبریز خانه تاریخی مشروطه 

مطالب مرتبط