قلعه علی بیگ ارس

قلعه زیبا علی بیگ در  کوهستان کامتال از که تبریز ۲۲۲کیلومتر، و از مرند ۱۴۷ و از هادی شهر ۸۲کیلومتر است و مسافت آن از روستای دستجرد ۱۲کیلومتر می باشد.

زیبایی این قلعه به منطقه بکر و زیبای کمتال می باشد که در منطقه حفاظت شده قرار گرفته است.برای رسیدن به این قلعه کمی دشوار می باشد که باید با جیپ طی کنید و نکته قابل توجه این می باشد که باید به امکانات صخره نوردی و کوه نوردی حرفه ای مجهز باشید.زیرا در زمان بایک خرم دین از این قلعه برای دفاع نظامی در برابر سربازان خلفای  عباسی استفاده می شده است.

این قلعه به دست شخصی به نام علی بیگ که از اهالی خاروانا می باشد تعمیر شده است و برای مخفی شدن در آن در مقابل روس ها از این قلعه استفاده کرده است.

مطالب مرتبط