معرفی نگارخانه در کاخ گلستان

معرفی بناهای کاخ گلستان نگارخانه

در ضلع شمال غربی باغ گلستان بخشی به نام نگارخانه وجود دارد که در حقیقت بخشی از حوضخانه تالار سلام (اتاق موزه) می باشد که بعد از سفر اول فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار ( ۱۲۹۰ ه.ق / ۱۲۵۲ ه.ش ) و بوسیله حاجی ابوالحسن معمار نوائی ملقب به معمار باشی و مباشرت بنائی میرزا یحیی خان معتمد الملک در سال ۱۲۹۳ ه.ق / ۱۲۵۵ ه.ش به پایان می رسد و مکان فعلی پرده های نقاشی های ایرانی می باشد .

جهت برگزاری مراسم تاجگذاری پهلوی در سال ۱۳۴۶ ه.ش سقف نگارخانه تعمیر و استحکام بخشی شد و پس از آن نیز در سال ۱۳۷۴ ه.ش بعد از انجام مرمت و بازسازی های لازم با عنوان  نگارخانه برای بازدید عموم گشایش یافت.

معرفی بناهای کاخ گلستان نگارخانه

در حال حاضر دو بخش در نگارخانه کاخ گلستان به چشم می خورد . بخش جنوبی متعلق به نقاشان متقدم دوره قاجار مانند میرزا بابا، مهر علی، علی اکبر خان مزین الدوله، ابوالحسن ثانی و … می باشد و بخش دوم نقاشی ها که در ضلع شمالی نگارخانه واقع شده است و جزء ابنیه پهلوی دوم می باشد به نمایش آثار نقاشان متاخر دوره قاجار مانند محمود خان ملک الشعراء ، محمد غفاری کاشانی (کمال الملک ) و … اختصاص یافته است.

البته در چیدمان نگارخانه به این نکته توجه شده است که دکوراسیون و چیدمان آثار در آن در برگیرنده سیر تحول در هنر نگار گری دوران قاجار باشد تا بررسی و مقایسه آثار را ممکن سازند .

مطالب مرتبط